Slot Machine 2.0 Hackerrank Solution Github - 5s Trả Thưởng